PLAČILO VRTCA

Vrtec izstavi račun staršem na podlagi odločbe, ki jo izstavi pristojni Center za socialno delo. Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu.

Višino plačila določi CSD na podlagi lestvice, ki starše glede na povprečni mesečni dohodek na osebo, razvršča v razrede. V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa. Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je vključen otrok (t.i. polno plačilo). Polno plačilo plačajo tudi starši, ki ne vložijo vloge za znižano plačilo vrtca ali so z vložitvijo vloge zamudili.

Občina krije del cene programa za:

  • otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče,
  • otroke, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev,
  • otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Plačila so v celoti oproščeni le prejemniki denarne socialne pomoči in rejenci.

Plačilo staršev v odstotku od cene programa

Dohodkovni

razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo  v % od neto povprečne plače Plačilo staršev v odstotku od cene programa
1 do 18 % /
2 nad 18 % do 30 % 10%
3 nad 30 % do 36 % 20%
4 nad 36 % do 42 % 30%
5 nad 42 % do 53 % 35%
6 nad 53 % do 64 % 43%
7 nad 64 % do 82 % 53%
8 nad 82 % do 99 % 66%
9 nad 99 % 77%

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ plačajo starši za drugega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega  otroka. Če pa se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

Starši uveljavljajo znižano plačilo z vlogo, ki jo odda eden od staršev (vlagatelj) pri pristojnem CSD. Za otroke, ki so že vključeni v vrtec, starši vlogo oddajo 30 dni pred pretekom veljavne odločbe. Za novo vključene otroke pa morajo starši vlogo oddati 30 dni pred vstopom otroka v vrtec (vloge starši ne smete oddati prej kot 30 dni pred vstopom otroka v vrtec). Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Starši lahko vlogo dobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ali na spletni strani CSD Koper, oddajo pa jo na CSD.

UVELJAVLJANJE DRUGIH PRAVIC, VEZANIH NA PLAČILO VRTCA

Uveljavljanje rezervacije za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka

V 4. točki Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper je določeno:

  • starši, za katere je Mestna občina Koper dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo za ENKRATNO NEPREKINJENO ENOMESEČNO odsotnost otroka v KOLEDARSKEM letu (21 delovnih dni). Starši plačajo rezervacijo v višini 50% mesečnega prispevka.
  • Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
  • Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo to pravico le na podlagi predhodnega pisnega soglasja občine, ki je plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev.
  • Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.

Običajno starši to pravico uveljavljajo v času letnih dopustov, lahko pa jo uveljavljajo kadarkoli med letom – uveljavljanje pravice je vezano na koledarsko leto in ne na šolsko leto. Posledično lahko starši otroka, ki je bil vključen v vrtec s septembrom, to pravico koristijo do konca koledarskega leta vključitve otroka v vrtec in nato ponovno v naslednjem koledarskem letu.

Starši oddajo izpolnjen obrazec na upravi šole oziroma po pošti na naslov Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani 15 dni pred nastopom odsotnosti.

Uveljavljanje začasne odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov

V 4. točki Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper je določeno:

  • starši, za katere je Mestna občina Koper dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov. Kot začasno odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov se upošteva enkratna neprekinjena najmanj tromesečna odsotnost v koledarskem letu zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi ustreznih zdravniških potrdil. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50% mesečnega prispevka za program, v katerega je otrok vključen.
  • Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo začasno odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov le za najstarejšega otroka.
  • Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo to pravico le na podlagi predhodnega pisnega soglasja občine, ki je plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Starši oddajo izpolnjen obrazec na upravi šole oziroma po pošti na naslov Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271.

SPREMEMBA PROGRAMA VRTCA

Vrtec izvaja glede na čas trajanja dnevni program (traja od 6 do 9 ur in načeloma vključuje tri obroke prehrane) ter poldnevni program (traja od 4 do 6 ur in vključuje dva obroka prehrane, izvaja se v času od 7.30 do 13.30).

S podpisom Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca starši otroka vključijo v enega od dveh vzgojnih programov, ki jih vrtec izvaja. Starši lahko program spremenijo tako, da izpolnijo ustrezen obrazec in ga oddajo na upravi šole oziroma po pošti na naslov Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani.

Pisna sprememba vzgojnega programa velja s prvim dnem v mesecu in jo je potrebno oddati v mesecu pred nastankom spremembe.