Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Svetovalna služba v vrtcu sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za razvoj in učenje vseh otrok v vrtcu in v tem istem temeljnem okviru tudi otrok s posebnimi potrebami. Pri tem sodeluje s starši, strokovnimi delavci in vodstvom vrtca ter z zunanjimi inštitucijami. Izhodišče načrtovanja in izvajanja dela svetovalne službe so Programske smernice za svetovalno službo v vrtcu.

Svetovalna delavka v vrtcu med drugim pomaga pri:

  • vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu,
  • svetovanju strokovnim delavcem in staršem ter zagotavljanju pomoči otrokom s težavami, primanjkljaji na različnih razvojnih področjih ter otrokom z motnjami v razvoju,
  • pri pripravi otrok na vstop v šolo in prehodu otrok v šolo,
  • posvetovanju ob kritičnih situacijah v družini (razveza, smrt, rojstvo sorojenca ipd.) ter pri socialno-ekonomskih stiskah.

Svetovalna služba sodeluje z naslednjimi zunanjimi ustanovami: Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Zdravstveni dom Koper, Razvojna ambulanta Koper z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, Center za socialno delo Koper, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper.

Svetovalna delavka v vrtcu (v obeh enotah) je psihologinja Janja Šopić. V posamezni enoti je prisotna enkrat tedensko oziroma po potrebi. Na svetovalno delavko se lahko obrnete preko telefona (05 620 92 13) ali po e-pošti janja.sopic@os-dekani.si.

V vrtcu je zaposlena tudi inkluzivna pedagoginja Sara Tavčar, ki nudi dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

Logopedinja Barbara Rot (Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož) v vrtcu izvaja:

  • triažne preglede govornega in jezikovnega razvoja petletnih otrok
  • logopedsko obravnavo otrok in
  • nudi dodatno strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

Otroci s posebnimi potrebami

Področje diagnostike in zagotavljanja pomoči otrokom s posebnimi potrebami ureja Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Med otroke s posebnimi potrebami sodijo otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter z dolgotrajnimi boleznimi.

Zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami izvajajo Razvojne ambulante (Centri za zgodnjo obravnavo).

V primeru, da strokovne delavke v vrtcu zaznajo, da ima otrok specifične primanjkljaje in bi v vrtcu potreboval dodatno pomoč in prilagoditve, se o tem pogovorijo z otrokovimi starši ter jih spodbudijo k pregledu pri otrokovem pediatru oziroma v razvojni ambulanti. V kolikor težave zaznate starši, se lahko obrnete na otrokovo vzgojiteljico ali svetovalno delavko, ki se bosta z vami pogovorili o otrokovem delovanju v vrtcu ter vam svetovali glede ustrezne pomoči otroku. Osnova za nudenje dodatne strokovne pomoči otroku v vrtcu in za izvajanje prilagoditev je individualni načrt pomoči družini ali zapisnik, ki ga v sodelovanju z vrtcem in starši pripravi multidisciplinarni tim v razvojni ambulanti. Dodatno strokovno pomoč v vrtcu otrokom nudijo inkluzivna pedagoginja, logopedinja in psihologinja (svetovalna delavka).

Dostopnost