VRTEC DEKANI:

ODDELEK PREDSTAVNIK
Polžki Borut Prašnikar
Čebelice Metka Šturman
Pikapolonice Katja Zankolič Hederić

 

VRTEC RIŽANA:

ODDELEK PREDSTAVNIK
Sovice Barbara Kocjančič
Metulji Nika Baruca
Ribice Tina Umer
Muce Mateja Pavlič
Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Predstavniki staršev vrtčevskih otrok se sestajajo skupaj s predstavniki staršev šolskih otrok. Predsednica sveta staršev je Barbara Bajec.
V skladu z ZOFVI (66. člen) ima svet staršev naslednje naloge:· predlaga nadstandardne programe,·  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,· sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,· daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,· razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,· obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

· voli predstavnike v svet šole in druge organe šole,

· lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

· samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,

· oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,

· opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

Starši lahko svoje predloge, pobude, pohvale in pritožbe v zvezi vzgojno

izobraževalnega dela posredujejo preko svojega predstavnika ali na e-pošto:

 

svet.starsev@os-dekani.si