VRTEC DEKANI:

RAZRED PREDSTAVNIK NAMESTNIK
Polžki Sara Zupan Mitja Perič
Čebelice Maja Topolšek Sara Morato
Pikapolonice Katja Zankolič Hederić Suzana Kavčič Grižon

 

VRTEC RIŽANA:

RAZRED PREDSTAVNIK NAMESTNIK
Sovice Sanja Hrs Lavrič Petra Čmaj
Metulji Jerca Tekavec Tina Umer
Ribice Denis Kocjančič Boštjan Lavrič
Muce Almira Cunja Anja Rožac
Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Predstavniki staršev vrtčevskih otrok se sestajajo skupaj s predstavniki staršev šolskih otrok. Predsednik sveta staršev je Marko Kovačič.
V skladu z ZOFVI (66. člen) ima svet staršev naslednje naloge:· predlaga nadstandardne programe,

·  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

· sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,

· daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

· razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

· obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

· voli predstavnike v svet šole in druge organe šole,

· lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

· samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,

· oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,

· opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

Starši lahko svoje predloge, pobude, pohvale in pritožbe v zvezi vzgojno

izobraževalnega dela posredujejo preko svojega predstavnika ali na e-pošto:

 

svet.starsev@os-dekani.si